Abdul Kalam Quote 1

“तपाईको सपनाहरु साकार हुनु भन्दा पहिले तपाईले सपना देख्नु पर्छ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.