Abdul Kalam Quote 10

“आउनुहोस्, हाम्रो आजलाई बलिदान दिनुहोस् ताकि हाम्रा बच्चाहरूको भोलि राम्रो हुन सकून्।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.