Abdul Kalam Quote 11

“देशको सर्वश्रेष्ठ दिमाग कक्षा कोठाको अन्तिम बेन्चमा फेला पार्न सकिन्छ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.