Abdul Kalam Quote 15

abdul kalam quote in nepali

“लक्जरी र झूट, तिनीहरुको मर्मत लागत धेरै छ। तर सत्य र सरलता कुनै पनि लागत बिना आत्म-कायम हुन्छन ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.