Abdul Kalam Quote 16

“तपाईको लक्ष्यमा सफल हुनको लागि तपाईले आफ्नो लक्ष्यमा एकल दिमाग भक्ति गर्नुपर्दछ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.