Abdul Kalam Quote 19

“यदि मेरो सफल हुने संकल्प पर्याप्त बलियो छ भने असफलताले मलाई कहिले उछिन्न सक्दैन ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.