Abdul Kalam Quote 2

“सपना त्यो होइन जुन तपाईंले सुतिरहेको बेला देख्नुहुन्छ, यो त्यस्तो चीज हो जसले तपाईंलाई सुत्न दिंदैन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.