Abdul Kalam Quote 20

“यदि तपाईले आफ्नो कर्तव्यलाई अभिवादन गर्नुभयो भने तपाईले कसैलाई अभिवादन गर्नु पर्दैन, तर यदि तपाईले आफ्नो कर्तव्यलाई प्रदूषित गर्नुभयो भने तपाई सबैलाई अभिवादन गर्नु पर्छ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.