Abdul Kalam Quote 21

“तपाईं आफ्नो विगतको बन्दी कहिल्यै नहुनुहोस्। त्यो केवल एउटा पाठ थियो, जीवन कैद होइन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.