Abdul Kalam Quote 23

“सोच तपाईंको पूंजी सम्पत्ति हुनु पर्छ, चाहे तपाईंको जीवनमा जस्तोसुकै उतार चढ़ाव आवोस।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.