Abdul Kalam Quote 24

“जब हाम्रो हस्ताक्षर अटोग्राफमा परिवर्तन हुन्छ; यसले सफलतालाई अंकित गर्दछ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.