Abdul Kalam Quote 26

“विज्ञान मानवताको लागी एक सुन्दर उपहार हो; हामीले यसलाई विकृत गर्नु हुँदैन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.