Abdul Kalam Quote 27

“कुनै पनि धर्मले यसको पालनपोषण वा पदोन्नतीको आवश्यकताको रूपमा अरूलाई मार्ने आदेश दिदैन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.