Abdul Kalam Quote 3

apj abdul kalam quote

“यदि तपाईं सूर्य जस्तो चम्किन चाहानुहुन्छ भने, सूर्यको जस्तो पहिले जल्नुहोस्।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.