Abdul Kalam Quote 5

“तपाईंले हार मान्नु हुँदैन र हामीले समस्यालाई हामीलाई हराउन अनुमति दिनु हुँदैन।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.