Abdul Kalam Quote 7

“हामी सबैको सम्मान प्रतिभा छैन। तर हामी सबैसँग हाम्रो सीप विकास गर्ने एक सम्मान अवसर छ।” – A.P.J Abdul Kalam

Leave a Comment

Your email address will not be published.