Albert Einstein Quote 12

“यदि तपाईं केहि चिजलाई सरल रूपमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले त्यो चिज राम्ररी बुझ्नुभएको छैन।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.