Albert Einstein Quote 14

life quote in nepali

“जीवन साइकल चलाउने जस्तै हो। तपाईंको जीवन सन्तुलन राख्नको लागि, तपाईं अघि बढिरहनुपर्दछ।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.