Albert Einstein Quote 15

“यो होइन कि म एकदम चलाख छु, यो हो कि म समस्याहरूसँगै लामो समयसंग बस्छु।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.