Albert Einstein Quote 18

“शिक्षा भनेको त्यो हो जुन स्कूलमा सिकेको कुरा बिर्सेपछि बाँकी रहन्छ।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.