Albert Einstein Quote 20

“मेरो सिकाईमा हस्तक्षेप गर्ने एक मात्र कुरा भनेको मेरो शिक्षा हो।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.