Albert Einstein Quote 21

“संयोग भनेको परमेश्वरको अज्ञात रहिरहने तरिका हो।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.