Albert Einstein Quotes 4

“म युद्ध भन्दा शान्ति सिकाउनेछु। म घृणाको सट्टा प्रेम जगाउनेछु।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.