Albert Einstein Quote 9

“दुई चीजहरू असीमित छन्: ब्रह्माण्ड र मानव मूर्खता; र म ब्रह्माण्डको बारेमा निश्चित छैन।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.