Albert Einstein Quote 10

“हामी हाम्रा समस्याहरू उस्तै सोचाइले समाधान गर्न सक्दैनौं जुन हामीले ति समस्याहरु सिर्जना गर्दा बनाउँदछौं।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.