Albert Einstein Quotes 1

“थोरै व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नै आँखाले देख्दछन् र आफ्नै हृदयले महसुस गर्छन्।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.