Albert Einstein Quotes 2

“ज्ञान भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कल्पना हुन्छ। ज्ञान सीमित छ। कल्पनाले संसारलाई घेर्दछ।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.