Albert Einstein Quotes 3

albert einstein quotes in nepali

“सफलताको मानिस बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान् मानिस बन्ने प्रयास गर्नुहोस्।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.