Albert Einstein Quotes 6

“प्रकृतिमा गहिराइको साथ् हेर्नुहोस्, अनि तपाईले सबै कुरा राम्ररी बुझ्नुहुनेछ।” – Albert Einstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.