Anatole France Quote 1

success quote in nepali

“ठूला चीजहरु सम्पन्न गर्न; हामीले कार्य सुरु गरेर मात्र हुँदैन, सपना पनि देख्नु पर्छ, योजना बनाएर मात्र हुँदैन, विश्वास पनि गनुपर्छ ।” – Anatole France

Leave a Comment

Your email address will not be published.