Aristotle Quote 11

“कलाको उद्देश्य भनेको चीजहरूको बाहिरी उपस्थितिलाई नभएर, तिनीहरूको भित्री महत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्नु हो ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.