Aristotle Quote 12

” बुद्धिमानीको उद्देश्य खुशी सुरक्षित गर्नु होइन, तर दुखाइबाट बच्नु हो ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.