Aristotle Quote 13

“जो समाजमा बस्न असमर्थ छ, वा जसलाई समाज चांहिदैन किनकी उ आफै आफ्नो लागि पर्याप्त छ ; उ कि त पशु वा देवता नै हुनुपर्छ ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.