Aristotle Quote 14

“पागलपनको स्पर्श बिनाको, कुनै महान प्रतिभा छैनन् ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.