Aristotle Quote 15

“असमानताको सबैभन्दा खराब रूप: असमान चीजहरूलाई समान बनाउन प्रयास गर्नु हो ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.