Aristotle Quote 19

“सबै मानवीय कार्यहरूको यी सात कारणहरूमध्ये एक वा बढी हुन्छ : मौका, प्रकृति, बाध्यताहरू, बानी, कारण, जोश र इच्छा ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.