Aristotle Quote 4

“यो एक शिक्षित दिमागको चिन्ह हो, कि आफ्नो विचारलाई स्वीकार नगरी यसलाई मनोरन्जन गर्न सक्षम हुनु।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.