Aristotle Quote 6

“साहस भनेको मानव गुणहरूको पहिलो गुण हो किनकि साहसलेनै अरु गुणहरुको ग्यारेन्टी गर्दछ।” – Aristotle

Leave a Comment

Your email address will not be published.