Benjamin Franklin Quote 1

benjamin franklin quote in nepali

“मलाई भन, म बिर्सनेछु। मलाई सिकाउ, म याद गर्नेछु। तर मलाई सामेल गर, म सिक्नेछु ।” – Benjamin Franklin

Leave a Comment

Your email address will not be published.