Bill Gates Quote 1

“आफूलाई यस संसारको कसैसँग तुलना नगर्नुहोस् यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने, तपाईं आफैलाई अपमान गरिरहनु भएको छ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.