Bill Gates Quote 10

“भेदभावले धेरै तहहरू बनाउँछ जसले अल्पसंख्यकहरूलाई एक कदम चाल्न कठिन बनाउँदछ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.