Bill Gates Quote 11

“हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्न धेरै पैसा खर्च पर्ने भयो।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.