Bill Gates Quote 12

“सब भन्दा अचम्मको परोपकारीहरू ती व्यक्ति हुन् जसले वास्तवमै महत्त्वपूर्ण बलिदान गरिरहेका हुन्छन्।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.