Bill Gates Quote 15

“मेरो लागि पैसा एक निश्चित बिन्दु बाहिर कुनै उपयोगिता हुँदैन।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.