Bill Gates Quote 16

“यदि तपाई तपाईको शिक्षक कठोर छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने, प्रतीक्षा गर्नुहोस् ‘जब तपाई हाकिम पाउनुहुनेछ’; तपाईको हाकिमको अवधि हुँदैन ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.