Bill Gates Quote 17

“मुर्खसंग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। सम्भावनाहरू यो छन् कि तपाईं त्यसको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.