Bill Gates Quote 18

“टेक्नोलोजी मात्र एक उपकरण हो। बच्चाहरूलाई सँगै काम गर्ने र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरामा, शिक्षकनै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.