Bill Gates Quote 19

“यदि तपाईं यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न भने, कम्तिमा यसलाई राम्रो देख्नी बनाउनुहोस्।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.