Bill Gates Quote 21

“तपाईको सब भन्दा दुखी ग्राहकहरू तपाईको सिकाईको सबै भन्दा ठूलो स्रोत हुन्।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.