Bill Gates Quote 22

“इन्टरनेट भोलीको ग्लोबल गाउँको लागि शहर बनिरहेको छ ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.